NLEN

Van expertise naar impact

Hoeveel expertise je ook hebt, niemand wordt als leider geboren. Leiderschap gaat immers niet om wat je weet of kan, maar om wat je doet en hoe je overkomt op anderen. Hoe communiceer je, hoe werk je samen en hoe geef je ruimte voor het perspectief en de expertise van een ander?

Ik ben Marcel van de Hoef, de mens achter Beyond Expertise. Via coaching en training ondersteun ik financiële professionals bij de ontwikkeling van leiderschap en communicatiekracht, zodat ze hun expertise optimaal kunnen inzetten voor het succes van hun organisatie.

Expertise

Team

Markt

Wie ben jij zonder
je expertise?

Het is een vraag waar menigeen van schrikt. Het eerste deel van je werkzame leven lijkt je expertise allesbepalend. Want als je veel weet en goed bent in wat je doet, kun je heel ver komen.

Maar er komt een moment dat meer expertise niet langer gelijkstaat aan meer impact, bijvoorbeeld wanneer je manager wordt of je wilt ontwikkelen tot mentor of coach voor je teamgenoten. Dan gaat het meer om wat je doet en hoe je overkomt op anderen.

Verder reiken mét je expertise, daar draait het om. Als coach help ik jou bij de ontwikkeling van zelfkennis, persoonlijk leiderschap en communicatiekracht, zodat je je expertise kunt omzetten in impact en invloed voor je team en organisatie.

Hoe kan ik helpen?


Als coach help ik portfoliomanagers, analisten en andere experts in de financiële markt bij de ontwikkeling van leiderschap en communicatiekracht. Dat doe ik zowel voor organisaties als (zelfstandige) professionals. Ik ben aangesloten bij de Nederlandse orde van beroepscoaches (NOBCO) en werk volgens de richtlijnen van de internationale ethische gedragscode. De onderstaande diensten geven een beeld van wat ik voor jou of je organisatie kan betekenen.

Transformation: from expert to manager with impact

Ask 10 asset managers about the secret to their success, and you'll probably get the same answer 10 times: research, knowledge, analysis. That makes sense because in the dynamic and competitive world of finance, expertise makes all the difference.

But it also creates vulnerability because most of that expertise is tucked away in the minds of portfolio managers and analysts.

How do you keep these experts in your organization and manage them effectively? Plenty of asset managers select those with the most subject-matter expertise as manager. But that step can often be too big, with negative consequences for productivity, job satisfaction, and talent retention.

Meet the managing expert

Imagine finding the perfect combination of an investment expert and a manager within your own organization. Let's call them a managing expert, a professional with subject-matter authority and the people skills to take their colleagues to the next level. What would it mean for the organization if every team had that kind of engaging leader, who actively contributes to employee growth and job satisfaction and the organization's success?

From expertise to influence

You don't become a managing expert overnight. Investment experts who want to become successful managers have to reinvent themselves. Their subject-matter expertise has brought them to where they are today. But to effectively lead a team, they need to tap into an entirely different source. Leadership isn't so much about what you know or what you can do, it's about what you do and how you come across to others. How do you ensure that people in your team can develop to their full potential and work well together, how do you handle conflict, and how do you convert your expertise into influence and impact for the organization?

The program

Managing Expert is a personal transformation program that prepares investment professionals for a managerial role.The program can also be useful for fledgling managers who want to increase their influence and effectiveness and senior professionals who want to develop into mentors or coaches for younger colleagues. The program covers topics like coach-like leadership, personal leadership, interpersonal communication, conversational intelligence, giving and receiving feedback, listening, delegating, facilitating, letting go, diversity, vulnerability, empathy, power and influence, and many more.

Structure and duration

The program takes 9 to 12 months and is fully tailored to the personal needs and themes of the coachee. In the first phase, we'll map out development goals: who do you want to be, where are you now, how do you need to change, and are you prepared to do what it takes? We'll also look at the business case for change: what are the benefits for you, the people around you, and the organization? After this phase, the coachee will have clarity about their goals and the focus and motivation needed for successful transformation.

The coachee will then follow an action plan to work on their developmental goals in a 6 to 9 month growth cycle. Every three weeks, we'll discuss the difficult situations they've encountered in practice and explore the personal patterns that play a role: what do you do when things get tense, what happens in contact with the other person, and what are ways of dealing with this more effectively? After each session, the coachee will adjust the action plan, return to practice, experience, reflect, and work with the coach on the next step in their transformation into a managing expert.

About the coach

Marcel van de Hoef (1978) helps financial experts and their organizations develop leadership in communication and behavior. He’s a member of the Dutch Order of Professional Coaches (NOBCO) and follows the guidelines outlined in the International Code of Ethics. Marcel is a certified executive coach (Stakeholder Centered Coaching) and a post-Bachelor certified trainer specialized in conversation, interview, and listening techniques. Beyond Expertise is a CRKBO-registered training institute.

Get in touch
Transformation: from expert to manager with impact

Button Text
This is some text inside of a div block.

Transformatie: van expert naar manager met impact

Vraag tien vermogensbeheerders naar het geheim achter hun succes en je krijgt waarschijnlijk tien keer hetzelfde antwoord: research, kennis, analyse. Logisch, want in de dynamische en competitieve financiële wereld maakt expertise het verschil.

Maar dat maakt ook kwetsbaar. Want al die expertise zit grotendeels in het hoofd van portfoliomanagers en analisten.

Hoe bind je deze experts aan je organisatie en hoe stuur je ze op een effectieve manier aan? Veel vermogensbeheerders kiezen voor een meewerkend voorman die zelf ook over inhoudelijke expertise beschikt. Vaak blijkt de stap naar een leidinggevende rol echter te groot met nadelige gevolgen voor de productiviteit, het werkplezier en het behoud van toptalent.

Ontmoet de managing expert

Stel je voor dat je in de eigen organisatie de perfecte combinatie zou vinden van een investeringsexpert en een manager. Noem het een managing expert, een professional die inhoudelijke autoriteit heeft én over de menselijke kwaliteiten beschikt om collega’s tot grote hoogten te brengen. Wat zou het voor de organisatie betekenen als alle teams beschikken over zo’n verbindende leider die actief bijdraagt aan de groei van mensen, hun werkplezier en het succes van de organisatie?

Van expertise naar invloed

Een managing expert word je niet zomaar. Investeringsexperts die een succesvol manager willen worden, moeten zichzelf opnieuw uitvinden. Dankzij hun inhoudelijke expertise zijn ze gekomen waar ze nu zijn. Maar om effectief een team te kunnen leiden, moeten ze uit een heel ander vaatje tappen. Leiderschap gaat namelijk niet zozeer om wat je weet of kan, maar om wat je doet en hoe je overkomt op anderen. Hoe zorg je ervoor dat mensen in je team zich optimaal kunnen ontwikkelen en goed met elkaar samenwerken, hoe ga je om met conflicten en hoe zet je je expertise om in invloed en impact voor de organisatie?

Het programma

Managing Expert is een persoonlijk transformatieprogramma dat investeringsexperts klaarstoomt voor een rol als manager. Ook kan het programma worden ingezet voor (beginnende) managers die hun invloed en effectiviteit willen vergroten en senior professionals die zich willen ontwikkelen tot mentor of coach voor jongere collega’s. Daarbij komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: coachend leiderschap, persoonlijk leiderschap, (interpersoonlijke) communicatie, gespreksintelligentie, feedback geven en ontvangen, luisteren, delegeren, faciliteren, loslaten, diversiteit, kwetsbaarheid, empathie, macht en invloed.

Opzet en duur

Het programma duurt 9 tot 12 maanden en wordt volledig afgestemd op de persoonlijke behoeften en thema’s van de coachee. In de eerste fase brengen we de ontwikkeldoelen van de coachee in kaart: wie wil je zijn, waar sta je nu, hoe moet je veranderen en ben je bereid om te doen wat daarvoor nodig is? Ook staan we stil bij de businesscase voor verandering: wat zijn de voordelen voor jezelf, de mensen om je heen én de organisatie? Na deze fase heeft de coachee duidelijkheid over zijn doelen en beschikt hij over de focus en de motivatie die nodig zijn voor een succesvolle transformatie.

Vervolgens werkt de coachee in een 6 tot 9 maanden durende groeicyclus op basis van een actieplan aan zijn ontwikkeldoelen. Iedere drie weken bespreken we de moeilijke situaties waar hij of zij in de praktijk tegenaan loopt en verkennen we de persoonlijke patronen die daarbij een rol spelen: welke beweging maak je als het spannend wordt, wat gebeurt er dan in het contact met de ander en wat zijn manieren om hier effectiever mee om te gaan? De coachee past na iedere sessie zijn actieplan aan, gaat terug naar de praktijk, ervaart, reflecteert en werkt met de coach aan de volgende stap in zijn ontwikkeling tot managing expert.

Over de coach

Marcel van de Hoef (1978) helpt financiële experts en hun organisaties bij de ontwikkeling van leiderschap in communicatie en gedrag. Hij is aangesloten bij de Nederlandse orde van beroepscoaches (NOBCO) en werkt volgens de richtlijnen van de internationale ethische gedragscode. Marcel is een gecertificeerd executive coach (Stakeholder Centered Coaching) en een post-HBO gecertificeerd trainer gespecialiseerd in gespreks-, interview- en luistertechnieken. Zijn praktijk is een CRKBO-geregistreerde opleidingsinstelling.

Neem contact op
Transformatie: van expert naar manager met impact

Korte ontwikkelingstrajecten

Wil je jezelf verder ontwikkelen? Worstel je met lastige situaties? Of sta je voor een grote stap in je loopbaan?

Behalve langdurig programma's bied ik ook korte ontwikkelingstrajecten. Daarbij kunnen onder andere de volgende thema's voorbijkomen:

  • Communicatie
  • Conflicten
  • Cultuuromslag
  • Leiderschap
  • Management
  • Perfectionisme
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Veranderingen
  • Zingeving

Interesse? Ik drink graag een virtuele kop koffie om de mogelijkheden te verkennen.

Maak een afspraak
Korte ontwikkelingstrajecten

Maandelijks in-house 'spreekuur'

Sta je voor een ingewikkelde keuze of worstel je met een lastige situatie op het werk?

Laten we sparren! Ik luister, daag je uit en stel vragen, zodat in korte tijd meer helderheid ontstaat.

Deze dienst richt zich vooral op kennisgedreven financiële organisaties die een in-house maandelijks 'spreekuur' aan hun werknemers willen aanbieden. Dat kan zowel op locatie als online.

Ik drink graag een virtuele kop koffie om de mogelijkheden te verkennen.

Boek een afspraak
Maandelijks in-house 'spreekuur'

Training interview- en gesprekstechnieken

Het voeren van gesprekken is een essentieel onderdeel van het werk van iedere (financiële) professional. Of het nu gaat om het in kaart brengen van de wensen van de klant of het verkrijgen van meer inzicht in de strategie van een bedrijf waarin je wilt investeren: vaak is een interview-achtig gesprek het beste middel om je doel te bereiken.

Maar hoe zorg je ervoor dat zo’n gesprek ook echt wat oplevert? Met welke technieken krijg je je gesprekspartner op de praatstoel? En hoe dring je door tot de kern van de zaak?

Na deze training heb je meer controle over het verloop van gesprekken waarin je als een soort interviewer optreedt. Je bent je meer bewust van je eigen gedrag, je valkuilen als vragensteller en hoe je overkomt op de ander, je kunt een gesprek beter “lezen” en beheerst adequate luister-, vraag- en interventietechnieken om het verloop ervan te beïnvloeden. Kortom, het voeren van gesprekken wordt leuker en levert meer op.

Onderwerpen & competenties

Deze training zoomt in op de voornaamste competenties die je nodig hebt om een goed gesprek te kunnen voeren. Daarbij wordt dankbaar gebruikgemaakt van interview- en beïnvloedingstechnieken uit onder andere de journalistiek en de PR. Daarnaast is er ruime aandacht voor de Socratische Methode, die je leert strakker de regie te houden en zuiverder te luisteren.

Ook de andere kant van de tafel komt ruimschoots aan bod. Hoe bereidt een geïnterviewde zich voor op een uitdagend gesprek? En welke technieken gebruikt hij/zij om krachtig te antwoorden op de lastigste vragen? Interviewers die zich in hun gesprekspartner verdiepen, kunnen beter anticiperen op bewegingen van de ander en hebben meer handvatten om gerichter door te vragen op de verschillende niveaus.

"Als je wilt dat werknemers leren om vragen effectiever in te zetten en zich meer bewust worden van hun eigen communicatie en luistervaardigheden, dan kan ik Marcel en zijn training zeker aanbevelen." (Kempen & Co.)
Doelgroep

De training is speciaal ontwikkeld voor portfoliomanagers en financieel analisten, maar is in principe geschikt voor iedere professional die geregeld in de vragende rol zit en beter wil leren luisteren en vragen stellen. Daarnaast kunnen de technieken die in de training aan bod komen ook nuttig zijn voor wie tijdens teamoverleg de rol van “challenger” vervult. De training richt zich op zowel junior als senior professionals met een academische- of HBO-achtergrond.

Duur & locatie

De training omvat per deelnemer ongeveer 12 contacturen, verspreid over drie dagen (zie programma en werkwijze), en wordt op het kantoor van de klant of een externe trainingslocatie gegeven. Het ‘huiswerk’ is nihil en beperkt zich tot het inbrengen van casuïstiek en het lezen van beknopte theorie.

Programma, werkwijze en groepsindeling

De training bestaat uit drie bijeenkomsten:

1. Persoonlijke intake: deze is bedoeld om je meer bewust te laten worden van je gedrag tijdens gesprekken en je leervraag helder te krijgen. Je vertelt waar je in de praktijk tegenaan loopt en krijgt direct enkele tips om hier beter mee om te kunnen gaan. (Duur: ~1,5 uur)

2. Workshop: dit is een combinatie van theorie en oefengesprekken tussen deelnemers. Je leert niet alleen door zelf te doen, maar ook door je collega’s te observeren en feedback te geven en te ontvangen. Iedere deelnemer brengt eigen casuïstiek in om de oefeningen zoveel mogelijk te richten op de eigen beroepspraktijk. De oefeningen worden zoveel mogelijk aan de hand van videobeelden besproken, waarbij de persoonlijke leerdoelen telkens als vertrekpunt dienen. (Duur: hele dag, ~7 uur)

3. Terugkomdag: na de workshop keer je terug in de dagelijkse praktijk, waar je hopelijk veel profijt zult hebben van wat je hebt geleerd. De terugkomdag is bedoeld om de laatste plooien glad te strijken. Tijdens de terugkomdag bestaat de mogelijkheid om met een ervaren trainingsacteur te oefenen. Dat kan bijvoorbeeld nuttig zijn als je effectiever wilt worden in gesprekken met lastige persoonlijkheden. (Duur: dagdeel, ~3,5 uur)

De groepen voor de workshop bestaan doorgaans uit 4-6 personen. Het uitgangspunt is om deelnemers met dezelfde achtergrond en/of leerdoelen zoveel mogelijk bij elkaar in te delen.

Opties

De training kan zowel in het Nederlands als Engels worden gegeven. De training wordt vooral als ‘in company’ aangeboden. Het programma wordt volledig aangepast op de individuele leerbehoefte van de deelnemers en de specifieke kenmerken van hun organisatie.

Voorwaarden

Op dit product zijn de algemene voorwaarden van Beyond Expertise/N2P van toepassing.

Over de trainer

Marcel van de Hoef (1978) helpt financiële experts en hun organisaties bij de ontwikkeling van leiderschap in communicatie en gedrag. Hij begon zijn carrière ruim 20 jaar geleden als journalist, werkte onder andere voor Bloomberg en vervulde diverse managementrollen in de (financiële) media- en communicatiesector. Inmiddels is hij - naast zijn werk als trainer en coach – al ruim tien jaar actief als zelfstandig communicatie-expert en interviewer van investeerders en ondernemers.

Marcel is een gecertificeerd executive coach (Stakeholder Centered Coaching) en een post-HBO gecertificeerd trainer. Zijn trainingspraktijk is een CRKBO-geregistreerde opleidingsinstelling, wat betekent dat bij trainingen btw-vrijstelling mogelijk is voor particulieren en organisaties die zelf geen omzetbelasting kunnen terugvorderen.

Neem contact op
Training interview- en gesprekstechnieken

Wat kun je verwachten?

De coach als spiegel

Coaching is een ontmoeting die gericht is op persoonlijke verbetering. Ik vraag, luister en prikkel, waardoor jij jezelf beter leert (her)kennen en gestimuleerd wordt om hiermee aan de slag te gaan.

Eigen verantwoordelijkheid

Voor blijvende verandering is het cruciaal dat een coachee verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen ontwikkeling. Als coach help ik jou in beweging te komen, zodat je zelf het antwoord op je vragen ontdekt.

Eerst ongemak, dan groei

Emoties sturen ons gedrag. Maar wat voel je eigenlijk? Als coach help ik je om contact te maken met emoties die je in het dagelijks leven liever wegdrukt. Dat voelt misschien ongemakkelijk, maar juist daar zit de groei.

Ruimte voor jou als mens

In coaching gaat het vooral om jou als mens. Wat voel je, wat denk je en hoe beïnvloedt dat je gedrag en keuzes? Je leert jezelf beter kennen, zodat je je potentieel als mens én professional optimaal kunt benutten.

Over mij

Mijn naam is Marcel van de Hoef, en ik help financiële experts en hun organisaties bij de ontwikkeling van leiderschap in communicatie en gedrag. Of ik nu werk als podcasthost, interviewer, trainer of coach, betekenisvolle gesprekken vormen de rode draad in alles wat ik doe.

Ik begon mijn carrière ruim 20 jaar geleden als journalist, werkte onder andere voor Bloomberg en vervulde diverse managementrollen in de (financiële) media- en communicatiesector. Inmiddels ben ik - naast mijn werk als coach – al ruim tien jaar actief als zelfstandig communicatie-expert en interviewer van investeerders en ondernemers.

Ik heb een grote belangstelling voor communicatie, menselijk gedrag en leiderschap die ik voed via mijn podcast en blog Meeting Strategist. Ik woon met mijn gezin in Hilversum, waar ik als natuurliefhebber en wandelaar dagelijks in de bossen te vinden ben.

Wat klanten zeggen

Lees de volledige reviews op LinkedIn
Carlotta Westra van Holthe
Global HR lead technology scale-up

Marcel is toegankelijk, verhelderend, humble maar niet gereserveerd, deelt niet alleen zijn persoonlijke ervaringen als coach, maar ook zijn eigen looppad en de daarbij horende uitdagingen. Marcel geeft jou het vertrouwen in de eigen regie, en spiegelt je op een prikkelende manier zonder te frustreren. Dit geeft een veilig gevoel en vormt een basis van wederzijds vertrouwen. De check-ins/check-outs per sessie leren je stil te staan en jezelf hardop af te vragen: “Hoe voel ik mij vandaag?”. Het vormt de bakermat van zijn coachingssessies en hebben resonerende uitwerkingen in de dagen erna. Daar waar ik gewend ben om in één van de hogere versnellingen te leven, leidde het terugschakelen naar een lagere versnelling voor rust, ruimte en bevestiging dat ik op het goede spoor zit. Werken met Marcel werkt zeer verhelderend, gun jezelf deze APK!

Johannes Mattiesing
Partner at real estate investment firm

Tijdens de coaching met Marcel heb ik vooral geleerd om meer los te laten. Ik laat nu meer ruimte voor anderen, wat ik inmiddels ook terug zie in het initiatief dat door medewerkers en anderen om mij heen getoond wordt. Ze pakken die ruimte ook echt, en dat heeft mij aangenaam verrast. Hierdoor groeit het vertrouwen om nog meer los te laten, wat een belangrijke stap is in de ontwikkeling van mijn leiderschap. Wat mij erg aansprak in dit traject is Marcels maatwerk en creativiteit om bij mij te bereiken wat we voor ogen hadden. Ik kan hem als coach van harte aanbevelen.

Marlies Donker
Partner at real estate investment firm

Voor mij is het belangrijk dat er een klik is met een coach. Marcel is een zeer prettige persoon in de omgang. Rustig, open en eerlijk. Door de juiste vragen te stellen en een stuk creativiteit toe te voegen, heeft hij mij geholpen mijn doel te bereiken. Ik heb onder andere geleerd om dicht bij mezelf te blijven, waardoor ik me rustiger voel en veel steviger in mijn schoenen sta. Op mijn leiderschapsreis ga ik zeker vaker met Marcel sparren!

Rik Posthumus
Senior investment manager public sector

Marcel wist vrijwel vanaf het eerste moment goed aan te voelen welke methodieken voor mij behulpzaam zouden zijn. Daarenboven geeft hij je het gevoel dat jij - op dat moment - de enige bent die telt en zijn volledige aandacht hebt. Dat blijkt ook wel uit het ruime tijdsbestek dat hij - indien nodig - voor een coachee uit wil trekken. Tot slot heeft hij een scherpe geest om na de juiste vragen en goed luisteren de coachee echt stappen te laten maken. Ik ben uitermate dankbaar voor ons doeltreffende traject en de stappen die ik heb kunnen maken. Een verloren deel van mijzelf heb ik dankzij Marcel terug kunnen vinden. Ik kan iedereen Marcel van harte aanraden.

Roy Sharon
Sustainability lead at multinational

Marcel is a no-nonsense coach. He's thoughtful in his approach and never shies away from challenging you when needed. He’s a great listener, knows how to spot potential hurdles, and always asks the 'right' questions.