NLEN

Algemene voorwaarden

Over Beyond Expertise

Beyond Expertise is een merknaam van N2P (KVK: 34375889 / BTW: NL002114894B46).

Adres:

Beyond Expertise
T.a.v. Marcel van de Hoef
Nieuwlandseweg 88
1215 DB Hilversum

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van N2P zijn beschikbaar via deze link en hebben betrekking op alle diensten die onder de naam N2P, Beyond Expertise en/of Meeting Strategist worden aangeboden. De enige uitzondering hierop zijn trainingen met een open inschrijving, waarvoor de onderstaande aanvullende voorwaarden gelden.

Open trainingen

Op dit moment staan er geen trainingen met open inschrijving gepland of zijn er geen plaatsen meer beschikbaar. Voor meer informatie: info@n2p.nl

Voorwaarden open trainingen

Alle hieronder genoemde voorwaarden hebben betrekking op trainingen van N2P Communicatie | Training waarvoor een open inschrijving geldt.

Voorts gelden de algemene voorwaarden die op alle diensten van N2P van toepassing zijn. Deze zijn te raadplegen via deze link. In geval van discrepantie prevaleren voor trainingen met een open inschrijving de onderstaande voorwaarden.

Inschrijving en annulering

– ­Inschrijving voor een training kan uitsluitend per mail naar info@n2p.nl­
– Vanaf het moment van inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen, waarin de inschrijving kosteloos kan worden beëindigd. Dit dient per e-mail te worden aangegeven.
– Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de training wordt 10% van de kosten voor deelname in rekening gebracht.
– Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de training wordt 25% van de kosten voor deelname in rekening gebracht.
– Bij annulering tot één week voor aanvang van de training wordt 40% van de kosten voor deelname in rekening gebracht.
– Bij annulering korter dan één week voor aanvang van de training wordt 100% van de kosten voor deelname in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden en termijnen

Na inschrijving ontvangt de klant een factuur die binnen twee weken na ontvangst dient te zijn voldaan.

Annulering en restitutie

N2P Communicatie | Training kan een training annuleren bij overmacht of onvoldoende deelnemers. De klant heeft in dat geval geen betalingsverplichting en heeft recht op teruggave van alle reeds gedane betalingen. Restitutie van betalingen zal geschieden binnen 14 dagen na annulering van de training.

Eigendom materialen

Alle materialen die de cursist voorafgaand aan en tijdens de training krijgt, zijn eigendom van de cursist. Hij of zij is vrij het materiaal te gebruiken voor eigen gebruik. Op al het materiaal rust auteursrecht. Het is daarom niet toegestaan om cursusmateriaal, waaronder maar niet beperkend tot readers, werkboeken en presentaties, te publiceren in boekvorm of via internet beschikbaar te maken voor derden.

Vertrouwelijkheid

Informatie die door een cursist tijdens een training is verstrekt, zal op geen enkele wijze aan derden worden medegedeeld, tenzij na uitdrukkelijke toestemming van de cursist.

Klachtenprocedure

Cursisten kunnen een klacht kenbaar maken over inhoudelijke, organisatorische of financiële aspecten van de training/opleiding. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:


– Klachten dienen aan N2P kenbaar gemaakt te worden per email, gericht aan Marcel van de Hoef via info@n2p.nl
– Klachten zullen vertrouwelijk behandeld worden.
– Binnen twee weken na ontvangst van de klacht ontvangt de indiener per email een ontvangstbevestiging van de klacht.
– De klacht wordt door N2P vastgelegd in een klachtendossier.
– Binnen vier weken doet N2P een voorstel naar de klager met oplossing voor het probleem. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, moet de deelnemer hiervan binnen vastgestelde termijnen in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer N2P verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
– Is de klager akkoord met het voorstel, dan wordt de klacht als afgehandeld beschouwd.
– Is de klager niet akkoord, dan worden klacht en voorgestelde oplossing voorgelegd aan een onafhankelijke beoordelaar, t.w. de heer mr. A.B. Volders, notaris te Leeuwarden
– De onafhankelijke beoordelaar beoordeelt of de voorgestelde oplossing recht doet aan de klacht of niet. Zijn uitspraak en advies zijn bindend voor zowel N2P Communicatie | Training als cursist.
– Na afhandeling van de klacht wordt het klacht-dossier afgewerkt en gearchiveerd.
– Het klacht-dossier en de bijbehorende stukken worden gedurende drie jaar bewaard.